gluino

 

fotino

 

slepton

gravitono

 

higgsino

 

skvark

chargino

 

wino

 

axino

neutralino

 

zino

 

tachyon